Diller

Tez Yazım Kuralları

T.C.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Tez Yazım Kuralları

 

 

1-Amaç ve Kapsam

1-1. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı Anabilim dallarında hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezlerinin yazımında standardı sağlamak amacıyla bu kurallar hazırlanmıştır.

1-2 Enstitüye bağlı anabilim dallarında yüksek lisans ve doktora tezi hazırlayacak olan adayların, biçim ve öz ile ilgili bu yönergede belirtilen tüm ilkelere uyması zorunludur.

       TEZLERİN GENEL BİÇİMİ

2.1. Ciltleme ve İç Kapak

2.1.1. Bütün  doktora tezlerinde altın yaldızlı, yüksek lisans tezlerinde ise gümüş yaldızlı hazır cilt kapakları kullanılacaktır. Tezler için kullanılacak bu cilt kapakları F.Ü. Merkez Kütüphanesinden temin edilebilir. İç kapakta üniversite, enstitü ve anabilim dalı 16 punto ile yazılmalıdır. Tezin başlığı, tezin cinsi (doktora veya yüksek lisans tezi), danışmanın ünvanı, adı ve soyadı, tezi hazırlayanın adı ve soyadı,   tezin hazırlandığı yıl gibi bilgiler tezin dış  kapağındaki pencere kısmına denk gelecek şekilde yazılmalıdır. Pencere kısmındaki tüm yazılarda  en az 12 punto kullanılmalı; tezin adı ile diğer bilgiler farklı punto ile yazılmalıdır. Tez başlığının uzun olması gibi zorunlu durumlarda puntolar azaltılabilir.

2.2. Tez Onay Formu

     EK-2’de görüldüğü gibi düzenlenecektir.

2.3. Kağıdın Özelliği ve Düzeni

       Tezde kullanılacak kağıtlar A4 standardında, 210 mm.x.297 mm. ebadında ve 80-100 gr. birinci hamur beyaz kağıt olmalıdır. Üstten 2.5, alttan 3, sağdan 2.5, soldan 3.5 cm boşluk bırakılmalı; sayfa numaraları üst ortaya verilmeli, girişe kadarki tali bölümler romen rakamıyla numaralanmalıdır .

2.4. Yazı Özelliği

       Yazım, daktilo veya bilgisayarla yazılmalıdır.

       Tezin metin kısmı 12 punto, dipnotlar 10 punto ile yazılmalıdır.

       Tez, bilgisayarla yazılacaksa ve döküm işleminde “image Writer” kullanılacaksa CENOVA veya NEWYORK, “laser” yazıcı kullanılacaksa “COURİER veya PALATİNO”, IBM uyumlu makinelerde ise “NEW TIMES veya ARIEL” yazı stili kullanılmalıdır.

       Yazımda, her türlü noktalama işaretlerinden (. , ; : ? ...) sonra mutlaka “1 vuruşluk ara” verilmelidir.

            Satır  araları daktilo ile 2 aralık, bilgisayarla da buna uygun (1,5)  aralık olmalıdır.

2.5. Dipnotlar, Kaynak Gösterme ve AlIntIlar

       2.5.1. Dipnotlar

            Metinde anlatımı bozacak, konuyu aslından uzaklaştıracak nitelikteki alıntılar ile anlatımlar, açıklamalar, eleştiriler ve tartışmalar dipnotta belirtilir.

          Dipnotlar, her bölüm için ayrı ayrı  (1) den başlayarak numaralandırılır veya tezin başından sonuna kadar 1’den başlanarak müteselsil numara verilebilir.

       2.5.2. Kaynak Gösterme

         Metin içerisinde, “parantez içinde yazarın soyadı, virgül, eserin yayım yılı, iki  nokta üst üste,  kaynağın  sayfa  numarası” yazılmak suretiyle  (Atay, 1998:12) verilebileceği gibi;  alıntılar numaralandırılarak kaynak ismi dipnotta da verilebilir (Ek  4).

          Dipnotunda, bir kaynak gösteriliyorsa, sırasıyla “yazarın adı soyadı, eserin adı, basıldığı yer ve yıl, alıntının yapıldığı sayfa numaraları” yer alır.

       2.5.3. Alıntılar başka  bir  kaynaktan  alınmış  bir  bölüm,  aynen  aktarılıyor  ise, bu, mutlaka tırnak içinde verilmeli ve kaynak “kaynak gösterme” esaslarına uygun olarak   belirtilmelidir.

                 Alıntı özetle aktarılacaksa tırnak içine alınmaz, ancak kaynak belirtilir.

 

3-BÖLÜMLER

3.1. Tezin Tali Bölümleri

3.1.1. Önsöz

               Önsözde, metin içerisinde yer aldığı takdirde bütünlüğü bozabilecek açıklamalara ve ön bilgilere  yer verilebilir. Tezin hazırlanmasında doğrudan emeği geçenlere ve eğer tez bir proje olarak herhangi bir kuruluş tarafından desteklenmiş ise, o kuruluşa teşekkür edilir. Sağ alt köşeye tezi hazırlayanın adı-soyadı, sol alt köşeye de tezin yazıldığı yer ve yıl yazılır.

3.1.2. Kısaltmalar

          Tezde kullanılan kaynaklar ve özel işaretler bu kısımda verilecektir. Kısaltmalarda sadece c., s., age. ile bazı kurumların kısaltmaları değil, çok uzun olan eser adları da kısaltılabilir. Eserlerin kısaltılmasında, eser mahiyetini  verebilecek en kısa, özlü ve yaygın olan kısaltmaların kullanılmasına dikkat edilmelidir.

3.1.3. Konu ve Kaynaklar

          Bu bölümde, konunun yatay ve dikey olarak çerçevesi çizilecektir. Konunun mahiyeti,                       coğrafi ve kronolojik esasları belirtilecektir. Konunun   kaynakları ana  hatları ile tanıtılacak ve sadece  liste halinde vermekten  öte, kaynakların mahiyeti, konuya getirdikleri, hangi alanlarda, hangi kaynağın  ne derecede kullanıldığı belirtilecek, yerine göre tahlili, tenkidi   yapılacaktır. (Bu bölüm,  çalışmanın özelliğine göre giriş bölümünde de yer alabilir).

3.2. Ana Bölümler

3.2.1. Giriş

       Girişte, konu hakkında  genel bir bilgi verildikten sonra, araştırmanın amacı  ve   önemi;       araştırmanın problemi ve kapsamı; araştırmanın sınırlılıkları; araştırmadaki  metodolojik     yaklaşımı; araştırmanın kuramsal (teorik) çerçevesi; ve yapılmışsa, ön araştırmaya (pilot          çalışmaya) yer verilir.

3.2.2. Bölümler

      Tezin ana iskeletini oluşturur. Her bölümün başına yazı ile BİRİNCİ BÖLÜM, İKİNCİ BÖLÜM...  yazılır. Bölüm  başlarında  sayfa  numarası  hesaba  katılır ancak yazılmaz.  Her bölümün altına o bölümün konusunu ihtiva eden bir başlık yazılır. Bölüm başlıkları büyük harfle yazılır. İkinci derecede  bölüm alt başlıkları, ilk harfleri büyük olmak üzere küçük harfle yazılır. Ondan sonraki alt bölüm başlıkları sadece ilk harfi büyük olmak üzere küçük harfle yazılır. Bölüm ve alt bölüm başlıklarının numaralandırılma usulü Ek 3’te görülmektedir. Konunun niteliğine göre harfli sistem de kullanılabilir.

4. Tablo, Şekil ve Haritalar

       Tezin anlatımında  kolaylığı  sağlamak, rakam  ve tarihlerin  sıkıcılığından  kurtulmak için    veya sözü edilen bir bölgenin daha iyi anlaşılabilmesi için tablo, harita, grafik vb. metotlar kullanılabilir. Bütün bu  harita  ve  şekiller  numaralandırılacak ve şekli izah eden bir tarzda isimlendirilecektir. Eğer sözü edilen tablo ve haritalar A 4 ebadında ise metin içerisinde verilebilir. Metinde bu tablo ve  haritalara  atıfta bulunulur.  Eğer söz edilen tablo ve haritalar A 4 ebadından çok büyük ise  o  zaman  ekler  kısmına cilde girebilecek şekilde usulüne uygun olarak katlanır    ve bu şekilde ciltlenir. O zaman metin içinde eklere atıfta bulunulur.

Tablo  ve şekiller daktilo  veya  bilgisayarla  yazılacak,  el  yazısı  kesinlikle kullanılmayacaktır. Haritalar ise ölçeklerine ve harita çizim tekniklerine uygun biçimde içindeki bilgiler de bilgisayarla yahut şablon kullanmak suretiyle yazılmış olarak aydınger kâğıdına çizilecek ve bu şekilde çoğaltılacaktır.

5.  Sonuç (ve Öneriler)

Bu bölümde, tezden elde edilen genel sonuçlar, olabildiğince özlü bir biçimde, açık ve seçik olarak yazılmalı; elde edilen sonuçlar literatürdeki çalışmaların sonuçları ile karşılaştırılarak tartışılmalı;  varsa önerilere yer verilmelidir.

6. ÖZET/SUMMARY

Araştırmanın vardığı net sonuçlar bir sayfada özetlenecek ve hem Türkçe hem uluslararası bir dilde  (İngilizce, Fransızca veya Almanca) özeti verilecektir. (Ek 5–6)

7.  KAYNAKLAR (BİBLİYOGRAFYA)

       Kaynaklar, Ana kaynaklardan başlayarak tasnife tabi tutulur. Yazar soyadlarına göre alfabetik sırayla ve aynı yazarın eserleri tarih sırasıyla, bibliyografya usullerine göre yazılır. Bibliyografya usulleri (Bkz. Ek: 4) gösterilmiştir.

8.  EKLER

Bu bölümde, boş bir sayfa bırakıldıktan sonra eklerin listesi yapılıp sıra numarası ile anket formu ve görüşme soru formu, haritalar, şekiller, fotoğraflar, krokiler, orijinal metin ve yazılar, deneklerin listesi ve dizin yer almalıdır.

9. ÖZGEÇMİŞ

       Tezin en sonunda adayın özgeçmişi yer alır.

 

 

EK–3

 

TEZ PLANI ÖRNEĞİ

İÇ KAPAK

ONAY   (Onay sayfası I ile başlar fakat yazılmaz) 

TÜRKÇE ÖZET  ( Sayfa numarası II ‘ dir ve yazılır. Bundan sonra gelen sayfalar bu numarayı takip eder giriş kısmına kadar roma rakamı ile numaralandırılır.)

İNGİLİZCE ÖZET (SUMMARY )

İÇİNDEKİLER

TABLO VE ŞEKİLLER LİSTESİ (Varsa)

ÖNSÖZ

KISALTMALAR (Varsa)

TRANSKRİPSİYON ALFABESİ (Varsa)

KONU VE KAYNAKLAR (Varsa)

GİRİŞ    (Giriş sayfası 1 ile başlar ve bundan sonra gelen sayfalar (tezin sonuna kadar) bu numarayı takip eder ancak bölüm başlarındaki sayfa numaraları gösterilmez)     

BÖLÜMLER  (

1.   BİRİNCİ DERECEDE BÖLÜM BAŞLIĞI

1.1 İkinci Derecede Bölüm Başlığı

1.1.1. Üçüncü Derecede Bölüm Başlığı

1.1.2.  

              "

              "

              "       

     1.2.

            1.2.1.

            1.2.2.

               "      

               "      

     1.3.

            1.3.1

            1.3.2

               "

               "

SONUÇ (ve ÖNERİLER)

METİN (varsa)

KAYNAKLAR

EKLER

ÖZGEÇMİŞ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

Aşağı Ok Belirtme Çizgisi: EK-1<br />
ÖRNEK İÇ KAPAK<br />
FIRAT ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  ANABİLİM DALI

 

 

 

 

Aşağı Ok Belirtme Çizgisi: Pencere  çizgisi olmayacak, pencere; soldan 4,8 cm ve sağdan 5,2 cm uzaklıkta, alttan 4,4 cm uzaklıkta olmalı.<br />
Pencere boyutu; yükseklik 7 cm, en 11 cm.<br />

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKÇEDE PEKİŞTİRME

EDATLARI

DOKTORA TEZİ

DANIŞMAN                         HAZIRLAYAN

   Doç. Dr. Ahat ÜSTÜNER            Birol İPEK

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-2 TEZ ONAY FORMU

 

 

 

T.C.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

.....................................ANA BİLİM DALI

 

 

 

 

TEZİN ADI

 

YÜKSEK LİSANS TEZİ / DOKTORA TEZİ

 

DANIŞMAN                                                 HAZIRLAYAN

Doç. Dr. …….

Jürimiz,  ……… tarihinde yapılan tez savunma sınavı sonunda bu yüksek lisans / doktora tezini oy birliği / oy çokluğu ile başarılı saymıştır.

Jüri Üyeleri:

1. Prof. Dr.

2.

3.

4.

5.

F. Ü.  Sosyal  Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulunun …... tarih ve …….    sayılı kararıyla bu tezin kabulü onaylanmıştır.

                                                                                           

Prof. Dr.  Erdal AÇIKSES

                                                                Sosyal   Bilimler Enstitüsü Müdürü

 

 

ÖZET

 

Yüksek lisans Tezi / Doktora Tezi

 

Tezin Adı

 

Adı ve Soyadı

 

Fırat Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

……………Anabilim Dalı

………………Bilim Dalı

ELAZIĞ – 2009, Sayfa: ……+……

 

 

 

METİN HALİNDEKİ TÜRKÇE TEZ ÖZETİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anahtar Kelimeler:

 

ABSTRACT

 

Master Thesis / Doctorate Thesis

 

 

Tezin İngilizce Adı

 

Name And Surname

The University Of Fırat

The Institute Of Social Science

The Department Of …………

 

 

 

METİN HALİNDEKİ İNGİLİZCE TEZ ÖZETİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key Words:

EK-4  KAYMALI  GÖSTERME ÖRNEKLERİ

1.       Kaynak, Tahrir Defteri, Mühimme Defteri, Şer’iyye Sicili, Divan, Cönk gibi yazma bir eser ise eserin tam adı, yazmanın bulunduğu kütüphane ve tasnif / bölümün adı, kayıt numarası, kaynağın alındığı yerin / bölümün sayfa veya varak numarası yazılır.

      Örnek :

      Tarıh-i Al-i Selçuk, Topkapı Revan Ktp. 1300, 1b-14b

      Ankara Şer’iyye Sicili, Milli Kütüphane, 243, 93, 94

2.       Kaynak bir kitap ise, yazarın soyadı, adının baş harfi varsa cilt numaras, kaçıncı baskı olduğu, yayınlayan kuruluşun adı, basıldığı yer, tarih ve alıntı yapılan sayfa yazılır.

      Örnek :

      Ögel B., Türk Mitolojisi 1, Selçuklu Tarih ve Medeniyeti Enstitüsü Yay. 1, Ankara, 1971, s75.

3.       Kaynak bir makale ise; yazarın soyadı, adının baş harfi makalenin  “  “  içinde tam adı, derginin farklı karakterde yazılmış adı   (varsa Uluslararası veya  Milli kısaltmalara uygun olarak kısaltılması ), cilt numarası, sayı numarası, basım yılı ve sayfası verilir.

      Örnek:

      Öztürk M., “XVIII. Yüzyılda Antakya ve Çevresinde Eşkıyalık Olayları” , Belleten  LIV,S.211 (Aralık 1990), Ankara, 1991, s.995

4.       Kaynak bir tebliğ ise, yazarın soyadı, adının baş harfi ,  “  “ içinde tebliğin tam adı ilmi konferansı düzenleyen kuruluşun adı , ilmi toplantının farklı karakterde yazılmış tam adı, (  )  içerisinde tarihi ve yeri, basım yeri ve tarihi ve alıntı yapılan sayfa yazılır.

      Örnek:

      Öztürk, M., “Osmanlı  Miri Rejiminin  Misak-ı Milli ile Münasebetleri” , Genelkurmay ATASE, Beşinci Askeri Tarih Semineri Bildirileri  / , (23-25 Ekim 1995-İstanbul), Ankara 1996, s.189.

5.       Kaynak bir tez ise; yazarın soyadı, adının baş harfi, tezin tam adı, ( ) içerisinde tezin yapıldığı Enstitü / Üniversite, yeri ve yılı ve sayfası.

      Örnek:

      Kılıç, O., Van Sancağı (1548-1648), (Fırat Üniversitesi Sos.Bil.Ens.Basılmamış Doktora Tezi), Elazığ, 1994, s.362.

6.       Kaynak bir rapor ise, raporu hazırlayanın soyadı, adının baş harfi (tüzel kuruluş ise kuruluşun tam adı tanınmış kısaltması) raporun adı, hazırlayan kuruluşun kısa adı, rapor numarası, yayınlayan, yayınlandığı yer, raporun basım tarihi ve sayfası.

      Örnek:

      Uysal Ş. Yurt Dışında Yetişen İhtisas Gücü, TÜBİTAK-BALG. E-22/202-12, Ankara, 1973, s.16

7.       Kaynak bir Ansiklopedi maddesi ise; biliniyorsa madde yazarının soyadı, adının baş harfi, “  “ içinde maddenin tam adı, ansiklopedinin farklı karakterde yazılmış tam adı  veya bilinen kısaltması, cilt/ fasikül sayısı, basım tarihi ve sayfa numarası.

       Örnek:

       Gülensoy, T., “ Jandarma “ , TA, XX/160, s.499

8.       Kaynak bir gazete makalesi ise; yazarın soyadı, adının baş harfi, makalenin tam adı, gazetenin tam adı, yayın tarihi, sayfa numarası.

       Örnek:

       Gülensoy, T., “Efsaneler Hazinesi ve Bir Motif” , Son Havadis, 5 Mart 1981, s.2.

9.       Özellikle hatırat, derleme, masal, ağıt, bilmece gibi araştırmalar için başvurulan kaynak kişiler ise; şahsın adı-soyadı, baba adı, doğum tarihi ve yeri, okur yazar olup olmadığı ve tahsili, halen ikâmet ettiği yer yazılacak. Kaynak kişilere yemin ettirilecek ve hem metin içinde ve hem de bibliyografyada, kişilerin yeminli oldukları ifade edilecektir.

       Örnek:

       Ahmet Demirkıran; Murat oğlu, 1327 (1911) Kilis doğumlu, okur-yazar değil, halen Kilis Çalkaya (Cukanlı) köyü nüfusuna kayıtlı.

            Veya;

1.       Kaynak bir kitap ise; yazarın soyadı, adı, (  ) basım yılı; eserin adı, yayın yeri.

2.       Kaynak bir tebliğ ise, yazarın soyadı, adı ( ) tarih, “  “  tebliğin tam adı, farklı karakterlerde ilmi toplantıyı hazırlayan kuruluşun ve toplantının adı, basım yeri, ve ilk ve son sayfası.

3.       Kaynak bir makale ise; yazarın soyadı, adı (  )  tarih, “  “  makalenin tam adı, farklı karakterde (italik-bold) derginin adı veya bilinen kısa adı, c. , s. Basım yeri, ilk ve son sayfa aynı yazarın aynı yılda birden fazla yayını varsa tarih yanına 1998/a - 1998/b ... gibi sıralama yapılır.

 

Türkçe