Diller

Seminer Yazım Kuralları

T.C.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Seminer Yazım Kuralları

 

 

1-Amaç ve Kapsam

1-1. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı Anabilim dallarında hazırlanan yüksek lisans ve doktora Seminerlerinin yazımında standardı sağlamak amacıyla bu kurallar hazırlanmıştır.

1-2 Enstitüye bağlı anabilim dallarında yüksek lisans ve doktora semineri hazırlayacak olan adayların, biçim ve öz ile ilgili bu yönergede belirtilen tüm ilkelere uyması zorunludur.

               Seminer çalışmaları da bu yönerge esaslarına uygun olarak hazırlanır.

2.   SEMİNERLERİN GENEL BİÇİMİ

2.1. Ciltleme ve İç Kapak

2.1.1. Bütün doktora ve yüksek lisans seminerlerinde beyaz cilt kapakları kullanılacaktır.

     İç kapakta üniversite, enstitü ve anabilim dalı 16 punto ile yazılmalıdır. Seminerin başlığı, seminerin cinsi (doktora veya yüksek lisans semineri), danışmanın ünvanı, adı ve soyadı, semineri hazırlayanın adı ve soyadı,   seminerin hazırlandığı yıl gibi bilgiler seminerin dış kapağındaki yazılmalıdır.  Tüm yazılarda en az 12 punto kullanılmalı; seminerin adı ile diğer bilgiler farklı punto ile yazılmalıdır. Seminer başlığının uzun olması gibi zorunlu durumlarda puntolar azaltılabilir.

2.2. Seminer Onay Formu

     EK-2’de görüldüğü gibi düzenlenecektir.

2.3. Kağıdın Özelliği ve Düzeni

       Seminerde kullanılacak kağıtlar A4 standardında, 210 mm.x.297 mm. ebadında ve 80-100 gr. birinci hamur beyaz kağıt olmalıdır. Üstten 2.5, alttan 3, sağdan 2.5, soldan 3.5 cm boşluk bırakılmalı; sayfa numaraları üst ortaya verilmeli, girişe kadarki tali bölümler Romen rakamıyla numaralanmalıdır.

2.4. Yazı Özelliği

       Yazım, daktilo veya bilgisayarla yazılmalıdır.

       Seminerin metin kısmı 12 punto, dipnotlar 10 punto ile yazılmalıdır.

       Seminer, bilgisayarla yazılacaksa ve döküm işleminde “image Writer” kullanılacaksa CENOVA veya NEWYORK, “laser” yazıcı kullanılacaksa “COURİER veya PALATİNO”, IBM uyumlu makinelerde ise “NEW TIMES veya ARIEL” yazı stili kullanılmalıdır.

       Yazımda, her türlü noktalama işaretlerinden (. , ; : ? ...) sonra mutlaka “1 vuruşluk ara” verilmelidir.

            Satır araları daktilo ile 2 Aralık, bilgisayarla da buna uygun (1,5)  aralık olmalıdır.

1.        2.5. Dipnotlar, Kaynak Gösterme ve AlIntIlar

       2.5.1. Dipnotlar

            Metinde anlatımı bozacak, konuyu aslından uzaklaştıracak nitelikteki alıntılar ile anlatımlar, açıklamalar, eleştiriler ve tartışmalar dipnotta belirtilir.

          Dipnotlar, her bölüm için ayrı ayrı  (1) den başlayarak numaralandırılır veya seminerin başından sonuna kadar 1’den başlanarak müteselsil numara verilebilir.

       2.5.2. Kaynak Gösterme

         Metin içerisinde, “parantez içinde yazarın soyadı, virgül, eserin yayım yılı, iki nokta üst üste,  kaynağın sayfa numarası” yazılmak suretiyle  (Atay, 1998:12) verilebileceği gibi;  alıntılar numaralandırılarak kaynak ismi dipnotta da verilebilir (Ek  4).

          Dipnotunda, bir kaynak gösteriliyorsa, sırasıyla “yazarın adı soyadı, eserin adı, basıldığı yer ve yıl, alıntının yapıldığı sayfa numaraları” yer alır.

       2.5.3. Alıntılar başka bir kaynaktan alınmış bir bölüm,  aynen aktarılıyor ise, bu, mutlaka tırnak içinde verilmeli ve kaynak “kaynak gösterme” esaslarına uygun olarak belirtilmelidir.

                 Alıntı özetle aktarılacaksa tırnak içine alınmaz, ancak kaynak belirtilir.

 

3-BÖLÜMLER

3.1. Seminerin Tali Bölümleri

3.1.1. Önsöz

               Önsözde, metin içerisinde yer aldığı takdirde bütünlüğü bozabilecek açıklamalara ve ön bilgilere yer verilebilir. Seminerin hazırlanmasında doğrudan emeği geçenlere ve eğer seminer bir proje olarak herhangi bir kuruluş tarafından desteklenmiş ise, o kuruluşa teşekkür edilir. Sağ alt köşeye semineri hazırlayanın adı-soyadı, sol alt köşeye de seminerin yazıldığı yer ve yıl yazılır.

3.1.2. Kısaltmalar

          Seminerde kullanılan kaynaklar ve özel işaretler bu kısımda verilecektir. Kısaltmalarda sadece c., s., age. ile bazı kurumların kısaltmaları değil, çok uzun olan eser adları da kısaltılabilir. Eserlerin kısaltılmasında, eser mahiyetini verebilecek en kısa, özlü ve yaygın olan kısaltmaların kullanılmasına dikkat edilmelidir.

3.1.3. Konu ve Kaynaklar

          Bu bölümde, konunun yatay ve dikey olarak çerçevesi çizilecektir. Konunun mahiyeti,                       coğrafi ve kronolojik esasları belirtilecektir. Konunun kaynakları ana hatları ile tanıtılacak ve sadece liste halinde vermekten öte, kaynakların mahiyeti, konuya getirdikleri, hangi alanlarda, hangi kaynağın ne derecede kullanıldığı belirtilecek, yerine göre tahlili, tenkidi yapılacaktır. (Bu bölüm,  çalışmanın özelliğine göre giriş bölümünde de yer alabilir).

3.2. Ana Bölümler

3.2.1. Giriş

       Girişte, konu hakkında genel bir bilgi verildikten sonra, araştırmanın amacı ve önemi;           araştırmanın problemi ve kapsamı; araştırmanın sınırlılıkları; araştırmadaki metodolojik      yaklaşımı; araştırmanın kuramsal (teorik) çerçevesi ve yapılmışsa, ön araştırmaya (pilot           çalışmaya) yer verilir.

3.2.2. Bölümler

      Seminerin ana iskeletini oluşturur. Her bölümün başına yazı ile BİRİNCİ BÖLÜM, İKİNCİ BÖLÜM...  yazılır. Bölüm başlarında sayfa numarası hesaba katılır ancak yazılmaz.  Her bölümün altına o bölümün konusunu ihtiva eden bir başlık yazılır. Bölüm başlıkları büyük harfle yazılır. İkinci derecede bölüm alt başlıkları, ilk harfleri büyük olmak üzere küçük harfle yazılır. Ondan sonraki alt bölüm başlıkları sadece ilk harfi büyük olmak üzere küçük harfle yazılır. Bölüm ve alt bölüm başlıklarının numaralandırılma usulü Ek 3’te görülmektedir. Konunun niteliğine göre harfli sistem de kullanılabilir.

4. Tablo, Şekil ve Haritalar

       Seminerin anlatımında kolaylığı sağlamak, rakam ve tarihlerin sıkıcılığından kurtulmak için veya sözü edilen bir bölgenin daha iyi anlaşılabilmesi için tablo, harita, grafik vb. metotlar kullanılabilir. Bütün bu harita ve şekiller numaralandırılacak ve şekli izah eden bir tarzda isimlendirilecektir. Eğer sözü edilen tablo ve haritalar A 4 ebadında ise metin içerisinde verilebilir. Metinde bu tablo ve haritalara atıfta bulunulur.  Eğer söz edilen tablo ve haritalar A 4 ebadından çok büyük ise o zaman ekler kısmına cilde girebilecek şekilde usulüne uygun olarak katlanır    ve bu şekilde ciltlenir. O zaman metin içinde eklere atıfta bulunulur.

     Tablo ve şekiller daktilo veya bilgisayarla yazılacak,  el yazısı kesinlikle kullanılmayacaktır. Haritalar ise ölçeklerine ve harita çizim tekniklerine uygun biçimde içindeki bilgiler de bilgisayarla yahut şablon kullanmak suretiyle yazılmış olarak aydınger kâğıdına çizilecek ve bu şekilde çoğaltılacaktır.

5.  Sonuç (ve Öneriler)

Bu bölümde, seminerden elde edilen genel sonuçlar, olabildiğince özlü bir biçimde, açık ve seçik olarak yazılmalı; elde edilen sonuçlar literatürdeki çalışmaların sonuçları ile karşılaştırılarak tartışılmalı;  varsa önerilere yer verilmelidir.

6. ÖZET/SUMMARY

Araştırmanın vardığı net sonuçlar bir sayfada özetlenecek ve hem Türkçe hem uluslararası bir dilde  (İngilizce, Fransızca veya Almanca) özeti verilecektir. (Ek 5–6)

7.  KAYNAKLAR (BİBLİYOGRAFYA)

       Kaynaklar, Ana kaynaklardan başlayarak tasnife tabi tutulur. Yazar soyadlarına göre alfabetik sırayla ve aynı yazarın eserleri tarih sırasıyla, bibliyografya usullerine göre yazılır. Bibliyografya usulleri (Bkz. Ek: 4) gösterilmiştir.

8.  EKLER

Bu bölümde, boş bir sayfa bırakıldıktan sonra eklerin listesi yapılıp sıra numarası ile anket formu ve görüşme soru formu, haritalar, şekiller, fotoğraflar, krokiler, orijinal metin ve yazılar, deneklerin listesi ve dizin yer almalıdır.

9. ÖZGEÇMİŞ

       Seminerin en sonunda adayın özgeçmişi yer alır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK–3

 

SEMİNER PLANI ÖRNEĞİ

İÇ KAPAK

ONAY   (Onay sayfası I ile başlar fakat yazılmaz) 

TÜRKÇE ÖZET  ( Sayfa numarası II ‘ dir ve yazılır. Bundan sonra gelen sayfalar bu numarayı takip eder giriş kısmına kadar roma rakamı ile numaralandırılır.)

İNGİLİZCE ÖZET (SUMMARY )

İÇİNDEKİLER

TABLO VE ŞEKİLLER LİSTESİ (Varsa)

ÖNSÖZ

KISALTMALAR (Varsa)

TRANSKRİPSİYON ALFABESİ (Varsa)

KONU VE KAYNAKLAR (Varsa)

GİRİŞ (Giriş sayfası 1 ile başlar ve bundan sonra gelen sayfalar (seminerin sonuna kadar) bu numarayı takip eder ancak bölüm başlarındaki sayfa numaraları gösterilmez)     

BÖLÜMLER (Bölüm başlarında rakam vardır fakat yazılmaz)

1.   BİRİNCİ DERECEDE BÖLÜM BAŞLIĞI

1.1 İkinci Derecede Bölüm Başlığı

1.1.1. Üçüncü Derecede Bölüm Başlığı

1.1.2.  

              ?

              ?

              ?       

     1.2.

            1.2.1.

            1.2.2.

               ?      

               ?      

     1.3.

            1.3.1

            1.3.2

               ?

               ?

SONUÇ (ve ÖNERİLER)

METİN (varsa)

KAYNAKLAR

EKLER

ÖZGEÇMİŞ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

Aşağı Ok Belirtme Çizgisi: EK-1
ÖRNEK İÇ KAPAK 
FIRAT ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKÇEDE PEKİŞTİRME

EDATLARI

DOKTORA SEMİNER

DANIŞMAN                         HAZIRLAYAN

   Doç. Dr. Ahat ÜSTÜNER            Birol İPEK

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-2 SEMİNER ONAY FORMU

 

 

 

T.C.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

.....................................ANA BİLİM DALI

 

 

 

 

SEMİNER ADI

 

YÜKSEK LİSANS SEMİNER / DOKTORA SEMİNER

 

DANIŞMAN                                                 HAZIRLAYAN

Doç. Dr. …….

 

 

 

 

Jürimiz,  ……… tarihinde yapılan Seminer savunma sınavı sonunda bu yüksek lisans / doktora seminer başarılı saymıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖZET

 

Yüksek lisans Seminer / Doktora Seminer

 

Seminer Adı

 

Adı ve Soyadı

 

Fırat Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

……………Anabilim Dalı

………………Bilim Dalı

ELAZIĞ – 2009, Sayfa: ……+……

 

 

 

METİN HALİNDEKİ TÜRKÇE SEMİNER ÖZETİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anahtar Kelimeler:

 

 

 

ABSTRACT

 

Master Seminar / Doctorate Seminar

 

 

Seminerin İngilizce Adı

 

Name And Surname

The University Of Fırat

The Institute Of Social Science

The Department Of …………

 

 

 

METİN HALİNDEKİ İNGİLİZCE SEMİNER ÖZETİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key Words:

 

 

 

EK-4  KAYMALI  GÖSTERME ÖRNEKLERİ

1.       Kaynak, Tahrir Defteri, Mühimme Defteri, Şer’iyye Sicili, Divan, Cönk gibi yazma bir eser ise eserin tam adı, yazmanın bulunduğu kütüphane ve tasnif / bölümün adı, kayıt numarası, kaynağın alındığı yerin / bölümün sayfa veya varak numarası yazılır.

      Örnek :

      Tarıh-i Al-i Selçuk, Topkapı Revan Ktp. 1300, 1b-14b

      Ankara Şer’iyye Sicili, Milli Kütüphane, 243, 93, 94

2.       Kaynak bir kitap ise, yazarın soyadı, adının baş harfi varsa cilt numaras, kaçıncı baskı olduğu, yayınlayan kuruluşun adı, basıldığı yer, tarih ve alıntı yapılan sayfa yazılır.

      Örnek :

      Ögel B., Türk Mitolojisi 1, Selçuklu Tarih ve Medeniyeti Enstitüsü Yay. 1, Ankara, 1971, s75.

3.       Kaynak bir makale ise; yazarın soyadı, adının baş harfi makalenin  “  “  içinde tam adı, derginin farklı karakterde yazılmış adı   (varsa Uluslararası veya  Milli kısaltmalara uygun olarak kısaltılması ), cilt numarası, sayı numarası, basım yılı ve sayfası verilir.

      Örnek:

      Öztürk M., “XVIII. Yüzyılda Antakya ve Çevresinde Eşkıyalık Olayları” , Belleten  LIV,S.211 (Aralık 1990), Ankara, 1991, s.995

4.       Kaynak bir tebliğ ise, yazarın soyadı, adının baş harfi ,  “  “ içinde tebliğin tam adı ilmi konferansı düzenleyen kuruluşun adı , ilmi toplantının farklı karakterde yazılmış tam adı, (  )  içerisinde tarihi ve yeri, basım yeri ve tarihi ve alıntı yapılan sayfa yazılır.

      Örnek:

      Öztürk, M., “Osmanlı  Miri Rejiminin  Misak-ı Milli ile Münasebetleri” , Genelkurmay ATASE, Beşinci Askeri Tarih Semineri Bildirileri  / , (23-25 Ekim 1995-İstanbul), Ankara 1996, s.189.

5.       Kaynak bir tez ise; yazarın soyadı, adının baş harfi, tezin tam adı, ( ) içerisinde tezin yapıldığı Enstitü / Üniversite, yeri ve yılı ve sayfası.

      Örnek:

      Kılıç, O., Van Sancağı (1548-1648), (Fırat Üniversitesi Sos.Bil.Ens.Basılmamış Doktora Tezi), Elazığ, 1994, s.362.

6.       Kaynak bir rapor ise, raporu hazırlayanın soyadı, adının baş harfi (tüzel kuruluş ise kuruluşun tam adı tanınmış kısaltması) raporun adı, hazırlayan kuruluşun kısa adı, rapor numarası, yayınlayan, yayınlandığı yer, raporun basım tarihi ve sayfası.

      Örnek:

      Uysal Ş. Yurt Dışında Yetişen İhtisas Gücü, TÜBİTAK-BALG. E-22/202-12, Ankara, 1973, s.16

7.       Kaynak bir Ansiklopedi maddesi ise; biliniyorsa madde yazarının soyadı, adının baş harfi, “  “ içinde maddenin tam adı, ansiklopedinin farklı karakterde yazılmış tam adı  veya bilinen kısaltması, cilt/ fasikül sayısı, basım tarihi ve sayfa numarası.

       Örnek:

       Gülensoy, T., “ Jandarma “ , TA, XX/160, s.499

8.       Kaynak bir gazete makalesi ise; yazarın soyadı, adının baş harfi, makalenin tam adı, gazetenin tam adı, yayın tarihi, sayfa numarası.

       Örnek:

       Gülensoy, T., “Efsaneler Hazinesi ve Bir Motif” , Son Havadis, 5 Mart 1981, s.2.

9.       Özellikle hatırat, derleme, masal, ağıt, bilmece gibi araştırmalar için başvurulan kaynak kişiler ise; şahsın adı-soyadı, baba adı, doğum tarihi ve yeri, okur yazar olup olmadığı ve tahsili, halen ikâmet ettiği yer yazılacak. Kaynak kişilere yemin ettirilecek ve hem metin içinde ve hem de bibliyografyada, kişilerin yeminli oldukları ifade edilecektir.

       Örnek:

       Ahmet Demirkıran; Murat oğlu, 1327 (1911) Kilis doğumlu, okur-yazar değil, halen Kilis Çalkaya (Cukanlı) köyü nüfusuna kayıtlı.

            Veya;

1.       Kaynak bir kitap ise; yazarın soyadı, adı, (  ) basım yılı; eserin adı, yayın yeri.

2.       Kaynak bir tebliğ ise, yazarın soyadı, adı ( ) tarih, “  “  tebliğin tam adı, farklı karakterlerde ilmi toplantıyı hazırlayan kuruluşun ve toplantının adı, basım yeri, ve ilk ve son sayfası.

3.       Kaynak bir makale ise; yazarın soyadı, adı (  )  tarih, “  “  makalenin tam adı, farklı karakterde (italik-bold) derginin adı veya bilinen kısa adı, c. , s. Basım yeri, ilk ve son sayfa aynı yazarın aynı yılda birden fazla yayını varsa tarih yanına 1998/a - 1998/b ... gibi sıralama yapılır.

 

 

Türkçe